ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಡೊಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನನ್ಯತೆ

Home

ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ನಾಳಗ್ರಂಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಅನನ್ಯ, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಡಿಪಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಅನನ್ಯತೆ:

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS