ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಡೊಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವೈದ್ಯರುಗಳ ವಿವರ

Home

 

Department of Endocrinology

SL No. Doctor Name Designation Display Picture
1. 

Dr. Anil Kumar R

MBBS, MD, FRCP (Edinburgh), FICP,

FRSSDI, WHO Fellowship in Diabetology

 

Publications

Associate Professor,

Head of OPD & Department of Endocrinology

2.

Dr. Lalitha R

MBBS, MD (Internal Medicine),

SCE (RCP UK),

PGD (Cardiff University, UK),

PGD (Diabetes and Clinical Endo) RCP, UK

Publications

Associate Professor
3.

Dr. Surekha B Shetty

MD (Internal Med) BMC,

PG Course in Diabetology (Boston University)

MSc Endocrinology (South Wales University, UK)

Publications

Associate Professor
4.

Dr. Vidya Innanje

MBBS, MRCP (UK),

PG Diploma in Diabetes (Cardiff University, UK)

Assistant Professor
5.

Dr. Suresh Devatha

Diabetologist (DDG, Germany)

MD Internal Medicine (Bavarian Med. Council, Germany)

Publications

Assistant Professor
    

Department of Vitreo Retina

1.

Dr. Dinesh R.B

MBBS, DOMS, DNB, MNAMS, FPEC

 

Publications

Academic Poster Presentation

Assistant Professor
2.

Dr. Preethi K.S

MBBS, DNB Ophthalmology

Fellow - Medical Retina

Assistant Professor
    

Department of Podiatry

1.

Dr. Belehalli Pavan

MBBS, DNB-Orthopaedics,

Mch - Orthopaedics, MNAMS

Publications

Assistant Professor,

Head Department of Podiatry

2.

Dr. Pradeep Chopra

MBBS, MS (Gen. Surgery),

FRCS Ed.

Speciality Consultant
    

Department of Paediatric and Adolescent Endocrinology

1.

Dr. Santhosh O.S

(MBBS, DCH, MRCPCH, CCST [UK] )

SCE in Endocrinology and Diabetes (FRCP, ABCD and the Society for Endocrinology, UK)

Publications

Academic Poster Presentation

Assistant Professor
    

Department of Nephrology

1.  Dr. Shilpa Consultant Nephrologist
       

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS