ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಡೊಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Home

 

SL No. Doctor Name Publications
1. Dr. Anil Kumar R View
2. Dr. Lalitha R View
3. Dr. Surekha B Shetty View
4. Dr. Pavan B View
5. Dr. Santhosh O S View
6. Dr. Dinesh R B View

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS