ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಡೊಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸೇವೆಗಳು

Home

Department of Endocrinology

One to One Counselling                                                                                                                                                                                  Specialized Consultation

Diet Counselling                                                                                                                                                                                  ECHO 

ECG


 

Department of Podiatry

Minor OT                                                                                                                                                                                           Podiatry Lab

Consultation Room

Pedo Scan                                                                                                                                                                                          Topical Wound oxygen Therapy (Velox)

 

Foot Counselling                                                                                                                                                                                 Customized Footwear Making

Advanced Wound Care and Rehabilitation Center

 

Department of Vitreo Retina

 

         

Fundus Camera                                                                                                                                                                                 Slit Lamp

  

Auto Refractometer                                                                                                                                                                                Opthalmic Unit Chair

 

Perimeter                                                                                                                                                                                         Hiedelberg HRA + OCT (Optical Coherance Tomography)

Pascal Laser
  

Department of Paediatric Endocrinology

 

Consultation                                                                                                                                                                                      Feeding Room

Anthropometry                                                                                                                                                                                 Nutrition Counselling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS