ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಡೊಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

Home

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ

ಕ್ರಮ

1 ಮಧುಮೇಹದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕು ಕೈಪಿಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
     

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS