ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಡೊಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಕಟಣಾ ಪತ್ರಿಕೆ

Home

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತುತಿ
1. ಡಾ. ಸಂತೋಷ್‌ ಓ.ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2. ಡಾ. ದಿನೇಶ್‌ ಆರ್.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS